ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – COVID-19

DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE.

Nie ma na to lepszego sposobu niż rześkie i czyste górskie powietrze. W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Centrum Narciarskie Master-Ski oferuje mnóstwo radości z jazdy na nartach. Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju na zimę 2020 / 2021 wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom.

PROCEDURY PODZIELILIŚMY NA TRZY NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla branży narciarskiej Głównego Inspektora
Sanitarnego, pamiętaj:
1. Zwiększyliśmy odległości między pracownikami oraz wprowadziliśmy
rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian
pracowników (o ile to możliwe)
2. Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych
stref mieli jak najmniejszy kontakt
3. Zapewniamy pracownikom środki do dezynfekcji i środki ochrony
indywidualnej
4. Ograniczyliśmy korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych
5. Zapewniliśmy klientom płyny do dezynfekcji – co najmniej 1 płyn przy kasie / w
wypożyczalni / w szkole narciarsko – snowboardowej / w restauracji lub barze /
itp.
6. Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in.
terminali, klamek, stołów)
7. Zabezpieczyliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.
Celem wdrażanych procedur jest:
Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości /
klientów stacji narciarskiej.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
Ograniczenie występowania sytuacji mogących doprowadzić do transmisji wirusa
SARS-CoV-2.

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich,
kolei linowych i wyciągów narciarskich.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników /
obsługi.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u
gościa / klienta.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.

1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej
interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby
zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i
zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Pracownicy stacji narciarskiej winni zachować odpowiedni
dystans społeczny mając na uwadze konieczność
ograniczenia kontaktu bezpośredniego pomiędzy
poszczególnymi pracownikami.
3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym
samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki
pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się,
aby liczba osób w nich przebywających w tym samym czasie
umożliwiała zachowanie dystansu fizycznego, a wszystkie
powierzchnie wspólne powinny być odpowiednio
dezynfekowane przed udostępnieniem tychże obszarów
kolejnym osobom.
4. Wyposażenie obsługi / pracowników ośrodka narciarskiego
w środki ochrony indywidualnej w tym środki zasłaniające nos
i usta (np. maski, przyłbice, itd.), rękawiczki oraz środki do
dezynfekcji rąk.

5. Zalecenia dla pracowników:
a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy (a
także za każdym razem przed założeniem oraz po
ściągnięciu rękawiczek) obowiązkowo należy umyć ręce
wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce lub dezynfekcja rąk za pomocą środka
dezynfekującego;
b) w przypadku wykonywania obowiązków polegających na
kontakcie bezpośrednim z klientami, koniecznym jest nosić
osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz
rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków

pracowniczych;
c) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i
współpracowników;
d) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem
zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do
osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i
dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%);
e) podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć
ręce;
f) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust,
nosa i oczu;
g) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste
i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji
powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu,
klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze,
włączniki urządzeń czy biurka;
h) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie
wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi
wejściowych, blaty, itp.
i) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej,
jeżeli istnieje taka możliwość;
j) w przypadku pracowników wypożyczalni – koniecznym jest
każdorazowa dezynfekcja sprzętu oddawanego przez
wypożyczających.
6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia
nieklimatyzowanych pomieszczeń.
7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni
wspólnych, w tym:
wprowadzenie różnych godzin przerw;
zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych
obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na
posiłki);
dezynfekcja przestrzeni wspólnych przed udostępnieniem jej
kolejnej grupie pracowników.
8. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej
narażonych na ciężki przebieg COVID-19:
jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z
klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych;
obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla
kompleksu narciarskiego środków ochrony osobistej zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa;
przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia
sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie
pracowników;
wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do
ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych;

przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych
dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych;
udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do
dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach
socjalnych.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich,
kolei linowych i wyciągów narciarskich.
1. Umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na
terenie kompleksu narciarskiego, stacji dezynfekujących z
płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości.
2. W przypadku osób przebywających na terenie kompleksu
narciarskiego niekorzystających z wyciągu (nieuprawiających
sportów zimowych) – koniecznym jest zachowanie dystansu
społecznego (w tym obowiązku zakrywania nosa oraz ust)
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez
platformy online lub w biletomatach.
4. Zalecamy płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach
usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz
wypożyczalniach na terenie stacji narciarskiej
5. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca
podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony
osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny
Inspektorat Sanitarny.
6. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy
każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
7. Umieszczenie na terenie stacji narciarskiej plakatów
informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk,
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i
zakładania maseczki.
8. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie
codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
9. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności toalet,
blatów, klamek, uchwytów, biletomatów oraz innych, często
dotykanych powierzchni.
10. Cały personel stacji narciarskiej wyposażony i przestrzega
obowiązujących zasadach w zakresie zakrywania nosa i ust
w pomieszczeniach zamkniętych.
11. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich
pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych
zakresach czasowych.
12. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki
ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia,
lub pokoju / obszaru,
w którym będzie można czasowo odizolować osobę w
przypadku stwierdzenia niepokojących objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy

dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej, służb medycznych.

14. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych
klientów kompleksu narciarskiego o procedurach
bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w
kompleksie narciarskim.

Uwagi:
W zakresie przejazdu wyciągami i kolejami rekomendujemy, o ile to
możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do
przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle
zajmować miejsca wspólnie z osobami zamieszkującymi w jednym
gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie
podróżujące do ośrodka (koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie
nosa oraz ust). W innym wypadku, o ile to możliwe, należy zachować
odpowiedni dystans oraz zasłaniać nos i usta w trakcie samego przejazdu
jak również w kolejce do danego urządzenia.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u
pracowników / obsługi.
1. Pracownicy zostali zapoznani z wprowadzonymi zasadami
związanymi z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie
najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w
celu uzyskania teleporady medycznej lub oddziałem zakaźnym, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje
zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących
zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i
odesłać transportem indywidualnym do domu oraz powiadomić
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od
innych osób.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, uchwyty itp.).

7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-
CoV-2

u gościa / klienta.
1. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych kompatybilnych z
objawami COVID-19, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na
teren obiektu.
2. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się
telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej,
oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999
lub 112.
3. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi
obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała
osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
4. Ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym
samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.

5. Powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

PAMIĘTAJCIE O NAJWAŻNIEJSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

Ważne jest, aby każdy z nas przyczyniał się do zapewnienia bezpiecznych warunków.
Dlatego prosimy o przestrzeganie następujących środków zapobiegawczych:

Częste mycie rąk

Osłonięte usta i nos (maseczka, chusta)

Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków

Płatności bezgotówkowe

Unikanie dotykania ust, nosa i oczu

Utrzymanie dystansu od rozmówcy

Higiena podczas kaszlu i kichania

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej to prosimy o
szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu, tak
by nie narażać siebie jak i inne osoby.
Zgodnie z zaleceniami w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość / turysta nie
powinien zostać wpuszczona na teren stacji narciarskiej. Osoba taka powinna zostać
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego,
celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.

NIE ZWLEKAJ

Jeśli podczas pobytu wystąpią objawy COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, duszność itp.),
Należy natychmiast zadzwonić 999 albo 112 i zgłosić telefonicznie fakt obsłudze stacji
narciarskiej lub obiektu noclegowego w którym się zatrzymaliśmy. Odpowiednie
instrukcje i wszystkie dalsze kroki zostaną przekazane podczas rozmowy (pełna procedura
dla poszczególnych obszarów znajduje się również na tej stronie.