Centrum Narciarskie Master Ski

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM NARCIARSKIEGO

„MASTER – SKI”

w Tyliczu

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów naszego Centrum Narciarskiego,

prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Narciarskie “Master Ski” oraz „MasterSki Sport” – zwane w dalszej części Regulaminu Centrum Narciarskim – jest zorganizowanym terenem narciarskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
  i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.
 2. Zarządzającym Centrum Narciarskim jest Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Tyliczu (ul. Pułaskiego 11a, 33-383 Tylicz) oraz MasterSki Sport Zenon Szlendak Bartłomiej Miejski Elżbieta Szlendak Spółka Jawna z siedzibą w Tyliczu ( ul. Pułaskiego 50, 33-383 Tylicz).
 3. Trasy narciarskie oraz nartostrady należące do Centrum Narciarskiego przeznaczone są do zjazdów narciarskich i snowboardowych. Niniejszy regulamin określa zasady bezpieczeństwa na zorganizowanym terenie narciarskim.
 4. Osoby przebywające na terenie Centrum Narciarskiego zobowiązane są do przestrzegania przepisów Ustawy, zapoznania się oraz przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także stosowania się do oznakowań narciarskich i poleceń pracowników Centrum Narciarskiego.
 5. Informacje o warunkach narciarskich i ich zmianach można uzyskać u pracowników Centrum Narciarskiego oraz na tablicy informacyjnej.
 6. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich dopuszczalne jest wyłącznie w  godzinach otwarcia Centrum Narciarskiego, na podstawie wykupionego ważnego biletu lub karnetu. Osoby przebywające na terenie Centrum Narciarskiego zobowiązane są do użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.
 7. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.
 8. Osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi pow. 0,5‰ prowadząca do takiego stężenia) lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, zakazuje się korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (wyciągu narciarskiego)

 1. Po przejściu przez czytnik kart magnetycznych przed peronem wpinania należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Snowboardzista korzystający z wyciągu powinien wypiąć jedna nogę z deski snowboardowej.
 4. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 5. Nie wyczepiać się na trasie podjazdu oraz nie chwytać na trasie pustych orczyków.
 6. Orczyk należy spokojnie wypuścić z rąk za ostatnią podporą (w strefie wysiadania).
 7. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 8. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 9. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 10. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (kolej krzesełkowa)

 1. Kolej linowa krzesełkowa jest urządzeniem komunikacyjnym wymagającym zdyscyplinowanego i ostrożnego zachowania.
 2. Z kolei krzesełkowej mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding.
 3. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby na kolejce 4-osobowej oraz maksymalnie 6 osób na kolejce 6-osobowej.
 4. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko na oddzielnym miejscu pod opieka osoby dorosłej.
 5. Zabronione jest przewożenie dzieci na kolanach.
 6. Osoba towarzysząca dziecku musi stale nadzorować zachowanie dziecka, w szczególności w celu zapobieżenia jego wysunięciu się z krzesełka i musi być w stanie gotowości niesienia mu pomocy.
 7. Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz nie będące w stanie samodzielnie pokierować swoim postępowaniem mogą korzystać z kolei wyłącznie pod opieką opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 8. Wstęp na teren kolei krzesełkowej odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 9. Zabrania się wchodzenia na peron oraz wsiadania na krzesełko bez zezwolenia obsługi.
 10. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
 11. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 12. Kiedy podjedzie krzesełko, siadamy na nim, pomagając sobie ręką, następnie po rozpoczęciu jazdy należy niezwłocznie zamknąć poręcz
 13. Dojeżdżając do stacji końcowej należy podnieść poręcz ręką, począwszy od znaku nakazującego wykonać tą czynność, a następnie opuścić peron w miejscu wysiadania.
 14. Narty i snowboardy mogą być przewożone wyłącznie przypięte do butów. Zabrania się przewożenia nart oraz snowboardów trzymanych w rękach.
 15. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak, aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei.
 16. Plecaki oraz inne bagaże należy przewozić trzymając je na kolanach.
 17. W czasie jazdy na kolei krzesełkowej zabrania się: wychylania, kołysania, huśtania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
 18. Jeżeli kolej krzesełkowa zatrzyma się w trakcie jazdy należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub na odpowiednie polecenia obsługi.
 19. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki, itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
 20. Zabronione jest palenie papierosów i spożywanie alkoholu podczas jazdy koleją krzesełkową oraz wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów.
 21. W przypadku niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
 22. Nakazane jest bezwzględne przestrzeganie poleceń obsługi kolei krzesełkowych.
 23. Naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności brak stosowania się do poleceń obsługi, będzie stanowiło to podstawę odmowy przewozu koleją krzesełkową.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone: siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi (np. białe strzałki  na niebieskim tle) i innymi.
 3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie oznakowane przeszkody takie jak: hydranty, armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe i inne odpowiednio oznakowane sztuczne przeszkody.
 4. Po zmroku, dozwolone jest korzystanie wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
 • zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby,
 • zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,
 • wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim,
 • wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów,
 • wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych,
 • unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe,
 • podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej,
 • przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej,
 • w razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 1. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).

V. ZASADY KORZYSTANIA Z FUN PARKU

 1. Teren Fun Parku przeznaczony jest wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów posiadających umiejętności pozwalające na bezpieczne korzystanie z tego obiektu.
 2. Centrum Narciarskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedostosowaniem umiejętności lub posiadanego sprzętu do poziomu trudności trasy zjazdowej usytuowanej na terenie Fun Parku. 
 3. Na obiekcie obowiązuje absolutny zakaz jazdy na sankach, „jabłuszkach” itp.
 4. Zanim przystąpisz do jazdy zawsze zrób odpowiednią rozgrzewkę całego ciała, jak również zwróć uwagę na oznakowanie i ostrzeżenie.
 5. Każda osoba wjeżdżająca na teren Fun Parku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego. Zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
 6. Jazda i przebywanie na terenie parku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione, a osoby w stanie wskazującym na spożycie będą usuwane z terenu Fun Parku.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Fun Parku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych, czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Fun Parku wyłącznie pod nadzorem rodziców,  lub opiekunów.
 9. Przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków jest zabronione i grozi kalectwem bądź śmiercią. 
 1. 10.Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego i sprawnego korzystania z Fun Parku:
 • zanim przystąpisz do jazdy zwróć szczególną uwagę na oznakowanie i ostrzeżenia, nie ignoruj poleceń osób z obsługi; 
 • potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli ci zaznajomić się z terenem; 
 • nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy;  bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności; 
 • nie planuj żadnych zmian w swoim przejeździe, jeśli nie posiadasz wystarczających umiejętności i doświadczenia; 
 • czekaj na swą kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa; a w przypadku większej ilości osób w parku poinformuj innych o zamiarze wjazdu do tunelu poprzez podniesienie ręki i upewnienie się, że nikt wcześniej nie wyraził również tego zamiaru; 
 • dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów, na których odbywają się przejazdy zawodników.
 1. 11.Zachowaj uwagę i ostrożność na wyciągu lub kolei krzesełkowej, dostosuj się do instrukcji i poleceń obsługi.
 2. 12.Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń obsługi obiektu, naruszenie przepisów i nie stosowanie się do Regulaminu skutkować może wydaleniem z obiektu.
 3. 13.Po sygnale obsługi wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić teren Fun Parku.
 4. 14.Centrum Narciarskie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Fun Parku.
 5. 15.Jazda w Fun Parku jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

VI. DZIAŁANIA RATOWNICZE NA TERENIE STACJI

  1. Działania ratownicze prowadzone są przez ratowników Centrum Narciarskiego. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi wyciągu
  2. Telefony alarmowe:

504 239 397 – dyżurny ratownik na stoku

  1. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.
  2. Osoba której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, podaje swoje dane w zakresie imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania; dane gromadzone są w celu prowadzenia rejestru wypadków o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 ze zm.) – dalej Ustawa; administratorem danych jest Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tyliczu, ul. K. Pułaskiego 11a oraz MasterSki Sport Zenon Szlendak Bartłomiej Miejski Elżbieta Szlendak Spółka Jawna z siedzibą w Tyliczu ul. K. Pułaskiego 50; podanie danych jest obowiązkowe na podstawie art. 37 ust. 1 i 3 Ustawy; osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania; na podstawie art. 37 ust. 5 Ustawy, dane będą przekazywane policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

VII. Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich

 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
 • uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,
 • pojazdów obsługi Centrum Narciarskiego – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 1. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

VIII. Szkoła narciarska i snowboardowa

  1. 1.Zimą na terenie Centrum Narciarskiego działa Szkoła Narciarska, proponując chętnym naukę jazdy na nartach i snowboardzie lub doskonalenie nabytych już własnych umiejętności narciarskich w atrakcyjnych cenach.
  2. 2.Wyłączne prawo do nauczania jazdy na nartach i snowboardzie na terenie Centrum Narciarskiego mają upoważnieni przez zarządzającego terenem narciarskim, instruktorzy Szkoły Narciarskiej.
  3. 3.Centrum Narciarskie nie ponosi odpowiedzialności za działania osób działających bez upoważnienia zarządcy zorganizowane terenu narciarskiego.

IX. PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE „MINI-MASTER”

 1. Na terenie Centrum Narciarskiego działa Przedszkole Narciarskie Mini Master oraz Klub Mastera- dalej Przedszkole – prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów Narciarskich, prowadzące naukę jazdy na nartach.
 2. Zajęcia w przedszkolu przeznaczone są dla dzieci od lat 5 do  lat 12.
 3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00, a w przypadku większego zainteresowania dodatkowo od 13:00 do 16:00.
 4. W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa na przekąskę i ogrzanie.
 5. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach musi samodzielnie korzystać z toalety.
 6. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do zapłaty za zajęcia z góry przed ich rozpoczęciem oraz do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań dziecka do wzięcia udziału w kursie.
 7. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej lub Instruktora Prowadzącego zajęcia o wszystkich uwagach dotyczących stanu zdrowia dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach).
 8. Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko gotowe do zajęć 5 minut przed rozpoczęciem zajęć (9:55 lub 12:55) oraz odebrać je po zajęciach o godzinie 13:00 lub 16:00.
 9. Każdy uczestnik kursu musi posiadać kask oraz przygotowany do sezonu odpowiedni sprzęt narciarski.
 10. Cena kursu nie obejmuje wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci na pierwszym przejeździe próbnym pierwszego dnia kursu – po przejeździe rozpoznawczym ma prawo przekwalifikowania uczestnika na inny poziom.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników, zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia narciarskiego lub złych warunków pogodowych.
 13. Jeśli nie zbierze się grupa min. 5 osób – oferujemy indywidualne szkolenie narciarskie według cennika Szkoły Narciarskiej.
 14. Koszt kursu nie obejmuje kosztów karnetów narciarskich.
 15. W ostatnim dniu organizowane są zawody narciarskie (z elektronicznym pomiarem czasu, na tyczkach narciarskich) dla wszystkich chętnych uczestników kursu, ognisko z pieczeniem kiełbaski oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za zabezpieczenie i dobre wyregulowanie sprzętu.

X. Wypożyczalnie sprzętu zimowego

Zimą na terenie Centrum Narciarskiego „Master-Ski” oraz „MasterSki Sport” działa dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu zimowego oferująca również serwis techniczny sprzętu.